Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme

 

Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych w Szczecinie przedstawia zapytanie ofertowe na najem pomieszczeń w nowo wybudowanej sali gimnastycznej.

Na podstawie przepisów Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych
w Szczecinie  zaprasza do złożenia oferty cenowej na wynajem następujących pomieszczeń znajdujących się na terenie  szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej:

sali gimnastycznej o pow. 1111,2 m² w następujących dniach tygodnia: 

poniedziałek w godz. 17:00 – 21:00

wtorki w godz. 17:00 – 21:00

środa w godz. 17:00 – 21:00

czwartki w godz. 17:00 – 21:00

piątki w godz. 17:00 – 21:00

soboty w godz. 10:00 - 18:00

 

siłowni o pow. 146,5 m2 w następujących dniach tygodnia:


poniedziałek w godz. 17:00 – 21:00

wtorki w godz. 17:00 – 21:00

środa w godz. 17:00 – 21:00

czwartki w godz. 17:00 – 21:00

piątki w godz. 17:00 – 21:00

 

sale tenisa stołowego  pow. 90,6 m² w następujących dniach tygodnia:

poniedziałek w godz. 17:00 – 21:00

wtorki w godz. 17:00 – 21:00

środa w godz. 17:00 – 21:00

czwartki w godz. 17:00 – 21:00

piątki w godz. 17:00 – 21:00

 

sale ćwiczeń (fitness) pow. 161,7 m² w następujących dniach tygodnia:

poniedziałek w godz. 17:00 – 21:00

wtorki w godz. 17:00 – 21:00

środa w godz. 17:00 – 21:00

czwartki w godz. 17:00 – 21:00

piątki w godz. 17:00 – 21:00

soboty w godz. 10:00 - 18:00

Pomieszczenia wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody i energii.

 

Warunki złożenia oferty:

  1. oferta winna zostać złożona w formie elektronicznej na adres mailowy akot.tme.szczecin.pl. Dopuszcza się również złożenie ofert w formie papierowej
    w sekretariacie szkoły (pok.107) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:30
  2. termin składania ofert – do dnia 04.07.2022r. (poniedziałek)
  3. Informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela  Andrzej Kot – kierownik obiektów sportowych pod numerem  telefonu  91 44 40 850 wew. 104 lub
    w formie elektronicznej na adres akot.tme.szczecin.pl
  4. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 01.07.2022r. do godziny 13:00 po wcześniejszym uzgodnieniu, tel. kontaktowy 91 44 40 850 wew. 104 lub w formie elektronicznej na adres akot.tme.szczecin.pl
  5. Cennik korzystania z obiektów sportowych będących w zarządzaniu Zespołu Szkół Elektryczno - Elektronicznych

Lp.

Rodzaj obiektu

Zakres wykorzystania

Czas

Cena brutto

 1.     

 Sala gimnastyczna (3 sektory)

 trening,

 trening,

 zawody sportowe,

 zawody sportowe,

 imprezy niesportowe,

 imprezy niesportowe,

45min.

1 godz.

1 doba

1 godz.

1 doba

1 godz.

180,00

220,00

2500,00

250,00

3750,00

375,00

 2.     

 Sektor sali gimnastycznej

 trening,

 trening,

45 min.

60 min.

65,00

85,00

 3.     

 Sala specjalistyczna fitness

 trening grupy,

 trening grupy,

 zawody sportowe,

 imprezy niesportowe

45 min.

1 godz.

1 godz.

1 godz.

100,00

125,00

150,00

220,00

 4.     

 Sala specjalistyczna do tenisa     stołowego

 trening grupy,

 trening grupy,

 zawody sportowe,

 imprezy niesportowe

45 min.

60 min.

1 godz.

1 godz.

60,00

80,00

100,00

150,00

 5.     

 Siłownia sportowa

 wynajem grupy,

 wynajem grupy

45 min.

60 min.

100,00

125,00

6.

  Boisko piłkarskie 

wynajem grupy

wynajem grupy

45 min.

60 min.

80,00

100,00

 

W przypadku udostępniania obiektów sportowych klubom sportowym i związkom sportowym działającym na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.) oraz jednostkom organizacyjnym Gminy Miasto Szczecin, których zadaniem statutowym jest m.in. prowadzenie działalności edukacyjnej lub upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki na potrzeby prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez i wydarzeń o znaczeniu wizerunkowym dla gminy Miasto Szczecin, na wniosek Dyrektora ZSEE do Zastępcy Prezydenta Miasta właściwego ds.. sportu, ceny dla uczestników szkolenia/imprezy mogą być obniżone o maksymalnie 90 % na okres niezbędny do prowadzenia szkolenia, przygotowania imprezy i jej przeprowadzenia.

Wszystkie Ceny wymienione w cenniku uwzględniają podatek od towarów i usług wynikających z odpowiednich przepisów

6. Wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,

7. Do oferty winno zostać załączone: 

– wypełniony formularz oferty ( załącznik nr 1 do ogłoszenia ),

– kserokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS (dotyczy tylko instytucji i klubów sportowych), 

– kserokopie decyzji  o nadaniu nr NIP i REGON (dotyczy tylko instytucji i klubów sportowych),

8. Zaoferowana cena brutto oferty nie może być niższa niż cena wynajmu, określona w pkt. 5 ogłoszenia.

9. kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
– zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń
– rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu

Podmiot lub osoba, która złożyła najkorzystniejszą ofertę zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony maksymalnie do 3 lat.

Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę.

Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie zapytania w całości lub w części bez podania przyczyn.

 

Załącznik: 

załącznik nr 1 - formularz oferty.docx  

 

2022-technikum-zloto.jpg
TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2022".

Partnerzy


Patronat:


TVP
enea

Copyright ZSEE/TME 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.