Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme


Ogłoszenie nr 606742-N-2020 z dnia 2020-11-05 r.

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych: Zakup i dostawa sprzętu sportowego, wyposażenia meblowego, elektrycznego i elektronicznego do nowo budowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
Zakup i dostawa sprzętu sportowego, wyposażenia meblowego, elektrycznego i elektronicznego do nowo budowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Racibora  , 71-631  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 422 64 81, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 91 422 78 77.
  Adres strony internetowej (URL): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Adres profilu nabywcy:

  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  https://www.tme.szczecin.pl 

  http://bip.um.szczecin.pl/charper_11711.asp

 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak


https://www.tme.szczecin.pl

http://bip.um.szczecin.pl/charper_11711.asp


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak


https://www.tme.szczecin.pl

http://bip.um.szczecin.pl/charper_11711.asp

 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej.

Adres:
Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych 71-631 Szczecin, ul. Racibora 60/61 sekretariat (pokój 107)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu sportowego, wyposażenia meblowego, elektrycznego i elektronicznego do nowo budowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakup i dostawa sprzętu sportowego, wyposażenia meblowego, elektrycznego i elektronicznego do nowo budowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie

II.5) Główny kod CPV: 37400000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

39150000-8

30200000-1

39710000-2

39141300-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 30
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w przypadku składania oferty na część 1: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, co najmniej 2 dostawy. Za jedną dostawę Zamawiający uzna zrealizowaną na podstawie jednej umowy dostawę fabrycznie nowego sprzętu sportowego wartości co najmniej 250.000 zł brutto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. 2) w przypadku składania oferty na część 2: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie co najmniej 2 dostawy. Za jedną dostawę Zamawiający uzna realizowaną na podstawie jednej umowy dostawę fabrycznie nowego wyposażenia meblowego, elektrycznego i elektronicznego o wartości co najmniej 100.000 zł brutto. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:

1) Część I: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

2) Część II: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin gwarancji

25,00

termin realizacji zamówienia

15,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-20, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 Część nr 1 Nazwa: Sprzęt sportowy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa sprzętu sportowego ruchomego i stałego wg. załącznika1A do siwz


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37442900-8, 37440000-4, 37420000-8


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin gwarancji

25,00

termin realizacji zamówienia

15,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr 2 Nazwa: Wyposażenie meblowe, elektryczne i elektroniczne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa wyposażenia meblowego, elektrycznego i elektronicznego według załącznika1B do siwz


2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39150000-8, 39141300-5, 39710000-2, 30200000-1


3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin gwarancji

25,00

termin realizacji

15,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 Załączniki:

  SIWZ.pdf

  Zal_1_formularz_oferty.pdf   

  Zal_1A_specyfikacja_ilościowo_cenowa_dla_części_1.pdf   

  Zal_1B_specyfikacja_ilościowo_cenowa_dla_części_2.pdf   

  Zal_2_oswiadczenie_wykluczenie_ wykonawcy.pdf   

  Zal_3_oswiadczenie_warunki_podmioty_trzecie.pdf   

  Zal_4_wzór_umowy.pdf   

  Zal_5_wzor_zobowiązania_podmiotu_trzeciego.pdf   

  Zal_6_opis_przedmiotu_zamówienia_dla_czesci_2.pdf  

 PYTANIE nr 1 do przetargu - zakres: nawierzchnia ochronna w płytach

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania jako równoważna powszechnie stosowaną w halach sportowych wykładzinę ochronną producenta Sommer Effex Giant Tiles w płytach, która spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ tj.

 1. o wymiarach 100 cm x 200 cm
 2. Płyty wykonane z włókniny igłowanej (100% PP) w kolorze szarym, zielonym lub niebieskim na trwałym spodzie antypoślizgowym (polyolefin) w jasnym kolorze, gwarantującym doskonałe przyleganie do podłogi. Wykładzina niebrudząca, odporna na uszkodzenia mechaniczne.
 3. Odporna na ogień wg normy EN -13501-1
 4. grubość całkowita co najmniej 6,4 mm,  w miejsce zapisanych w SIWZ gr. 6,5 mm
 5. Waga 1 sztuki płyty 6,4 kg w miejsce zapisanych w SIWZ 7,2 - 7,6 kg  -  co jest ekskluzywne dla użytkownika, gdyż płyta w układaniu jest dużo lżejsza.
 6. Absorbcja dźwięku akustycznego: αw=0,15 (H) jako równoważne dla określonego w SIWZ  tłumienia dźwięku 18-19dB - jednakże mierzonego inną metodą badawczą.
 7. Wykładzina gwarantuje pełne zabezpieczenie podłogi sportowej w hali przed niepożądanymi czynnikami, typu: niedopałki papierosów, rozlane płyny, resztki jedzenia, nieodpowiednie obuwie (szpilki, podkute buty).
 8. Jest też wytrzymała i odporna mechanicznie na wgniecenia, toczenie kółek krzeseł, nacisk co wyrażone jest w następujących parametrach:

klasyfikacja użytkowa: 32 wg normy EN1470, klasa komfortu LC1, stabilność wymiarowa wg EN 986 : ⩽ 0,2 % w obie strony

Odpowiedź zamawiającego

Nawierzchnia ochronna w płytach (poz. 27 części 1 przetargu) o parametrach przedstawionych w powyższym zapytaniu jest dopuszczona do stosowania jako równoważna.

 

Pytanie nr 2 do przetargu - zakres: nawierzchnia ochronna w płytach

Pozycja 27 – część I – wykładzina ochronna w płytach - czy dopuszczą Państwo jedną z poniższych wykładzin:

Płyty wykładziny ochronnej o wym. 2x1 m na spodzie Poliolefinowym jasnym, niebrudzącym, klasa palności BflS1 wg normy EN 13501-1, wierzch włókno PP 100%

 

 1. gr. całkowita 5,5 mm, waga 1 płyty 6,2 kg
 2. gr. całkowita 6,4 mm, waga 1 płyty 6,4 kg

Kolorystyka do ustalenia - kilka kolorów do wyboru (jasno szary/ciemno szary/ciemno niebieski, czerwony, ciemno brązowy

 

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający dopuszcza do stosowania wykładziną o grubości 6,4mm lecz z uwagi na brak innych danych zawartych w pytaniu tj. wartość tłumienia hałasu, wytrzymałość mechaniczna, a także brak stosownych dokumentów (certyfikaty, atesty) nie możemy się odnieść, czy może być ona zastosowana jako wykładzina równoważna.

 

Ogłoszenie nr 540231700-N-2020 z dnia 19-11-2020 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 606742-N-2020
Data: 05/11/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Racibora 60/61 , 71-631  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 422 64 81, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 91 422 78 77.
Adres strony internetowej (url): www.tme.szczecin.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.tme.szczecin.pl/przetargi
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-20, godzina 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-26, godzina 09:30
 
 
W dniu 26.11.2020r. o godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie ofert.
 
Do godziny 9:30  w dniu 26.11.2020 r. wpłynęły 3 oferty, z czego dwie złożone były tylko na część I, a jedna na obie części.
 
Na poszczególne części Zamawiający przeznaczył następujące kwoty brutto:
- część I - 730.000,00 złotych
- część II - 235.000,00 złotych
 
Poniższe tabele przedstawiają Wykonawców wraz z ich ofertami na poszczególne części
 

WYKAZ OFERT CZĘŚĆ I

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Okres gwarancji
i rękojmi

[mies.]

Termin dostawy

[dni]

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

890.446,20

60

30

SPORTPLUS.PL Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 75A

32-400 Myślenice

579.400,00

60

30

Interplastic Roger Żółtowski

Tuchom ul. Gdyńska 45

80-209 Chwaszczno

358.656,93

60

20

 

WYKAZ OFERT CZĘŚĆ II

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

295.642,60 60 30

         

        OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 Szczecin 02.12.2020 r.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. w zakresie części 1 , prowadzonym zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

           Roger Żółtowski INTERPLASTIC

          Tuchom ul. Gdyńska 45

          80-209 Chwaszczno

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał, że nie podlega wykluczeniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym
w SIWZ. Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał łącznie 100 pkt.

Streszczenie oceny złożonych ofert

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

Cena

[zł bruttu]

Okres gwarancji
i rękojmi

[miesiące]

Termin dostawy

[dni]

Ilość punktów

 

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

 

890.446,20

60

30

 

24 pkt.

25 pkt.

0 pkt.

49 pkt.

 

SPORTPLUS.PL Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 75A

32-400 Myślenice

 

579.400,00

60

30

 

36,6 pkt.

25 pkt.

0 pkt.

61,6 pkt.

 

Roger Żółtowski INTERPLASTIC

Tuchom ul. Gdyńska 45

80-209 Chwaszczno

 

358.656,93

60

20

 

60 pkt.

25 pkt.

15 pkt.

100 pkt.

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp unieważnia postępowanie w zakresie części 2.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: ZSEE/ZP/1.20020                                                         Szczecin 23.12.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa sprzętu sportowego, wyposażenia meblowego, elektrycznego i elektronicznego do nowo budowanej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie”

Gmina Miasto Szczecin - Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych ul. Racibora 60/61, 71-631 Szczecin jako Zamawiający, działając na podstawie:

Art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1579 z późn. zm. – dalej PZp informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1, podając nazwę albo imię
i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

CZĘŚĆ 1 – sprzęt sportowy

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 1 złożono 3 oferty.

Jedna oferta została odrzucona.

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu jw. w zakresie części 1 , prowadzonym zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

SPORTPLUS.PL Sp. z o.o.

UL. Słowackiego 75A

32-400 Myślenice

 

Oferta uzyskała następującą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert:

 1. cena za realizację zamówienia: 579.000,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena” – 60 pkt.

 1. Okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy

Ilość uzyskanych punktów w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” – 25 pkt.

 1. Termin dostawy: 30 dni

Ilość uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostawy” – 0 pkt.

Łączna ilość uzyskanych przez Wykonawcę punktów w kryteriach oceny ofert –
85 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał, że nie podlega wykluczeniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w SIWZ. Wykonawca w kryteriach oceny ofert uzyskał łącznie 85 pkt.

Zamawiający poniżej podaje nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności i pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty w zakresie części 1, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy

Cena

[zł brutto]

Okres gwarancji
i rękojmi

[miesiące]

Termin dostawy

[dni]

Ilość punktów

 

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A

01-237 Warszawa

 

890.446,20

60

30

 

39,0 pkt.

25 pkt.

0 pkt.

64 pkt.

 

SPORTPLUS.PL Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 75A

32-400 Myślenice

 

579.400,00

60

30

 

60,0 pkt.

25 pkt.

0 pkt.

85 pkt.

 

Roger Żółtowski INTERPLASTIC

Tuchom ul. Gdyńska 45

80-209 Chwaszczno

 

358.656,93

60

20

Oferta odrzucona

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

zlotaszkola

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2020".

Partnerzy


Patronat:


TVP
enea

Copyright ZSEE/TME 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.