Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme

Przetarg na Dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych do Internatu szkoły ZSE-E

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Nr 39/21 z dnia 26 stycznia 2021 r. Prezydenta Miasta Szczecina

Zamówienie powyżej 130 000 zł. netto

I. Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin – Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-030-94-10.

II. Płatnik: Zespół Szkół Elektryczno – Elektronicznych ul. Racibora 60/61, 71- 631 Szczecin, tel. 91-422-64-81, faks 91-422-78-77, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do złożenia ofert cenowych na dostawę artykułów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie

II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych zgodnie z wykazem zamieszczonym w załączniku 1a.

KODY CPV: - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne – kod CPV:15100000-9

Część I – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

Ponadto produkty nie będą zamawiane w okresie ferii, wakacji oraz dni Świątecznych, dni dyrektorskich ZSEE.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych. Nazwy własne podane przez zamawiającego np. szynka b/k typu "Babuni", zostały użyte przez zamawiającego jedynie przykładowo. Wykonawca może zaproponować inny produkt, pod warunkiem, że będzie on posiadał takie same właściwości i parametry jak produkt podany przykładowo.

Produkt równoważny nie może zawierać jakichkolwiek ilości części niejadalnych bądź mniej wartościowych niż produkt podany przez zamawiającego w załączniku nr 1a – w kolumnie „Nazwa towaru”.

Wykonawca dostarczać będzie towar do siedziby zamawiającego własnym transportem zapewniającym należyte jego zabezpieczenie przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami itp., na swój koszt i ryzyko.

Poszczególne zamówienia partii towarów składane będą telefonicznie, internetowo lub faxem przez intendenta, jego przełożonych lub inną osobę upoważnioną przez zamawiającego.

Dostawy do magazynu zamawiającego, sukcesywne, uruchamiane telefonicznie, internetowo lub faksem. Miejscem dostawy będzie magazyn internatu Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie. Dostawa obejmuje wniesienie towaru do magazynu zamawiającego.

Zapłata za dostarczone partie towaru nastąpi na podstawie faktury przelewem na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.

W przypadku stwierdzenia dostawy towaru złej jakości, nie nadającego się do spożycia lub przeterminowanego wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (najpóźniej do 1 godziny) wymienić daną partię towaru na świeżą, nadającą się do spożycia.

Wymagany przez zamawiającego okres ważności zgodny z datą ważności produktu określoną przez producenta.

Wszystkie produkty muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154).

Wykonawca musi spełnić wymogi stawiane przez system HACCP.

1. Podstawą wyboru oferty będzie najniższa cena oferty brutto.

2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Realizacja zamówienia: od dnia 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

5. Dostawy do Zamawiającego Wykonawca ma realizować własnym środkiem transportu codziennie w godzinach 7:00-8:30, po złożonym przez Zamawiającego zamówienia telefonicznie, e-mail lub faxem.

6. Warunki płatności: przelew 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.

7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

8. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę – na wybrane części.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

 

1. Wypełniony i podpisany załącznik (załączniki) poszczególnych części – załącznik 1a

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

3. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch kopertach. Kopertę zewnętrzną należy opisać według poniższego wzoru: Zespół Szkół Elektryczno– Elektronicznych, 71-631 Szczecin ul. Racibora 60/ 61, sekretariat szkoły „Oferta na „Zakup i dostawę żywności do internatu Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie” oraz „nie otwierać przed godziną 09:00 dnia 16.12.2022r.”- bez nazwy i pieczątki wykonawcy.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na adresy i telefony podane w Punkcie I niniejszego zapytania ofertowego.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia. Osobą wskazaną do kontaktu jest Dorota Popowska - intendent w internacie Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie w godzinach 7:00 –14:00, pod numerem telefonu 91-422-59-37

VI. Miejsce, termin oraz sposoby składania ofert. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Sekretariacie Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie ul. Racibora 60/61. Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2022 r. – do godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2022r. o godz. 10:00. O wynikach postępowania Zamawiający zawiadomi pisemnie Oferentów w ciągu 7 dni od dnia otwarcia i rozstrzygnięcia postępowania.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

P-Cmin / Cbadane)x100%=ilość punktów

C-min - cena minimalna

Cbadane - cena oferowana przez Wykonawcę

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę brutto za każdą część.

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Podstawą wyliczenia ceny powinna być dla wykonawcy jego wiedza oparta na rachunku ekonomicznym. Cena powinna obejmować wszystkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: cenę produktów, koszty ich dostawy do internatu zamawiającego, podatek VAT i inne koszty.

4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w walcie PLN.

VIII. Kryterium wybory oferty.

Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za daną część.

IX. Informacje o formalnościach

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia (danej części).

2. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3. Zamawiający zawrze umowę pisemną z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, w terminie i miejscu określonym przez zamawiającego.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

                             Dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno – Elektronicznych w Szczecinie Beata Miętus

 

Załączniki składane przez Zamawiającego:

 

1. Kalkulacje cenowe – załączniki nr 1a

2. Aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców. (kserokopia) lub Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (kserokopia);

 

 

Do pobrania [PDF]

Załącznik nr 1a

Umowa

 

 

Elektryczno-Elektronicznych-1.jpg

 

 

2022-technikum-zloto.jpg
TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2023 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2023".

Patronat:


TVP
enea

azoty.png

Copyright ZSEE/TME 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.