Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme

Termin składania wniosków do 15 września 2023 r. w sekretariacie szkoły.

Stypendia socjalne szkolne:
Wnioski wraz z załącznikami o przyznanie stypendium socjalnego można pobrać w sekretariacie szkoły i należy złożyć je w terminie do dnia 15 września 2023 roku w sekretariacie. Można je też wydrukować ze strony internetowej: https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11322.asp Miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi nie więcej niż 600 zł. netto. Wnioski dotyczą uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Uczniowie zamieszkujący inne gminy sprawy stypendiów załatwiają w danej gminie a w szkole na wniosku z innej gminy potwierdzają pieczęcią w sekretariacie, że są uczniami.

Stypendia socjalne dzielą się na dwa rodzaje:
- stypendium szkolne,
- zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie - miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 600,00 zł netto (Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono). Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w sekretariacie szkoły i wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2023 roku również w sekretariacie szkoły. Wnioski zostaną także umieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce pedagoga i będzie można je pobrać i wydrukować.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców). Zasiłek szkolny może być przyznany, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.


DOKUMENTY:

Oświadczenie zwykłe 2023-2024

Regulamin stypendia

Wniosek - stypendium szkolne 2024

Zaświadczenie pracodawcy o wysokości uzyskanych dochodów

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Oświadczenie o wynagrodzeniu

2024-technikum-zloto.jpg
TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Partnerzy


Patronat:


TVP
enea

azoty.png

Copyright ZSEE/TME 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.