Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie

logo_tme

 

XX Szczeciński  Konkurs Matematyczny

dla uczniów szkół podstawowych

Od  2001 roku do chwili obecnej Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych i  II Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie współpracuje z Towarzystwem na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej w ramach organizacji Szczecińskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych i od 2020 r podstawowych. Na terenie ZSEE organizowany jest etap miejski tego konkursu, a w II LO ma miejsce etap finałowy. Autorkami zadań do wszystkich dwudziestu edycji tego konkursu są Ewa Chrząszcz i Ewa Ciesielska.

 REGULAMIN

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych Szczecina, Polic i Gryfina.

W przypadku chętnych z innych miejscowości decyzję podejmują organizatorzy.

 1. W roku szkolnym 2022/2023 konkurs składa się z 3 etapów:
 • I etap – eliminacje szkolne,
 • II etap – eliminacje miejskie: 24 marca 2023 r. o godz. 14:00 w Zespole Szkół Elektryczno- Elektronicznych w Szczecinie, księcia Racibora 60/61.
 • III etap – finał: 25 kwietnia 2023 r. o godz. 14:00 w II Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie, ul. Henryka Pobożnego 2.
 1. Treści zadań do II i III etapu konstruowane są w oparciu o źródła, których wykaz znajduje się w wymaganiach - załączniku nr 1.
 2. Arkusze konkursowe do etapu II i III tworzone są przez nauczycieli należących do Towarzystwa na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej i udostępniane są jedynie po wyrażeniu przez nich zgody – decyzję podejmują autorzy zadań.
 3. Do eliminacji miejskich szkoły zgłaszają maksymalnie 3 uczestników wytypowanych   w drodze eliminacji szkolnych organizowanych we własnym zakresie.
 4. Zgłoszenia uczestników należy przesyłać na kartach zgłoszenia (załącznik nr 2) na adres: Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych, 71-631 Szczecin, ul. Racibora 60/61 z dopiskiem „XX Szczeciński Konkurs Matematyczny” w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2023 roku. Wszystkie zgłoszenia prosimy nadsyłać listownie. Prosimy przestrzegać terminu zgłoszeń – decyduje data stempla pocztowego.
 5. Listy osób zakwalifikowanych do finału zamieszczone będą na stronie http://www.lo2.szczecin.pl/, (w zakładce Towarzystwo na rzecz Młodzieży Uzdolnionej) oraz na stronie https://tme.szczecin.pl/.
 6. Do finału kwalifikuje się maksymalnie 50% uczestników etapu miejskiego (ale nie więcej niż 20 zawodników). Tytuł finalisty przysługuje zawodnikowi, który uczestniczył w etapie finałowym.
 7. O miejscu uczestnika decyduje suma punktów z etapu miejskiego i finału.

W  przypadku takiej samej liczby punktów o lokacie decyduje wyższa liczba punktów uzyskanych w finale.   Prowadzi się tylko klasyfikację  indywidualną.

 1. Tytuł laureata uzyskują uczestnicy etapu finałowego konkursu, którzy uzyskali co najmniej 75 % punktów możliwych do zdobycia.

W przypadku nieosiągnięcia przez co najmniej 25% uczestników etapu finałowego tego konkursu 75 % pkt. możliwych do zdobycia, tytuł laureata uzyskuje 25% uczestników tego etapu konkursu, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Jeśli uczniowie zajmujący ostatnią premiowaną tytułem laureata pozycję i kolejni uzyskali ten sam wynik, to tytuł  przysługuje osobie o najwyższej ilości punktów z etapu finałowego. Jeżeli ta liczba punktów jest również identyczna, liczba laureatów zostaje zwiększona odpowiednio.

 1. Listy laureatów i finalistów zamieszczane będą na stronie http://www.lo2.szczecin.pl/, zakładka Towarzystwo na rzecz Młodzieży Uzdolnionej oraz na stronie https://tme.szczecin.pl/.
 2. Uczeń, który nie życzy sobie publikowania swojego nazwiska, powinien złożyć w tej sprawie pisemne oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) u organizatorów konkursu w momencie przystąpienia do etapu miejskiego danego konkursu.
 3. Wszelkie informacje na temat podsumowania konkursu w roku szkolnym 2022/2023 będą publikowane na stronie http://www.lo2.szczecin.pl/, zakładka: Towarzystwo na rzecz Młodzieży Uzdolnionej  oraz   na stronie https://tme.szczecin.pl/.
 4. Tegoroczna edycja konkursu została zgłoszona do Kuratorium Oświaty w Szczecinie i zakładamy, że tak jak w poprzednich edycjach, najlepsza trójka laureatów otrzyma punkty w naborze do szkół ponadpodstawowych. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych zostanie opublikowany na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie do końca lutego 2023r.
 5. Uczestnikom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo do wglądu do prac konkursowych II i III etapu w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, w terminie wskazanym przez organizatora konkursu. Udostępnienie pracy konkursowej trwa do 20 minut.
 6. Odwołania od decyzji komisji należy kierować do Prezesa Towarzystwa na rzecz Młodzieży Uzdolnionej w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników (Szczecin, ul. Henryka Pobożnego 2). Odwołanie musi wskazywać konkretne zadania, do których uczestnik ma zastrzeżenia. Należy również wskazać miejsce w źródłach podanych w informacjach do poszczególnych konkursów, w których daną informację przedstawiono odmiennie niż przyjęła to komisja konkursowa.
 7. W sprawach, związanych z przebiegiem konkursu, a nieomówionych w regulaminie, decyduje komisja powołana przez organizatorów.
 8. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą okazać ważną legitymację szkolną.
 9. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w załączniku nr 1.
 10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych) oraz przez szkołę.

 

Klauzula informacyjna RODO:

 • Administratorem danych osobowych uczestników konkursów przedmiotowych i ich opiekunów jest Towarzystwo na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej z siedzibą na ul. Henryka Pobożnego 2 w Szczecinie; jego reprezentantem jest prezes Towarzystwa – Marcin Żurek tel. 91 433-61-17,
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą oraz art. 6 ust. 1 lit. f, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1 (od dnia rozpoczęcia stosowania ww. rozporządzenia, tj. od dnia 25 maja 2018r.), zwanego dalej RODO, co oznacza, że dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w związku z obowiązkiem zapewnienia przez Administratora prawidłowej organizacji oraz przebiegu konkursu,
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do zgłoszenia udziału oraz uczestniczenia w konkursie, co oznacza, że odmowa podania danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z wzięcia udziału w konkursie,
 • Dane osobowe będą udostępniane pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również osobom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji celów sprawozdawczych, kontrolnych oraz archiwalnych, w tym organom nadzorczym oraz organom kontrolnym,
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od ogłoszenia wyników danego konkursu,
 • Rodzicom/opiekunom prawnym uczestników konkursów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu,
 • Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 • Uczestnik, a także jego rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie i skreśleniem z list uczestników.

 

Prezes Towarzystwa na Rzecz Młodzieży Uzdolnionej

Marcin Żurek

 

 

Regulamin XX SKM Towarzystwa 2022-2023.pdf [pobierz dokument]

załącznik nr1-2022-2023 zakres-konkurs matematyczny.pdf [pobierz dokument]

załącznik nr2-2022-2023 karta zgloszenia.doc [pobierz dokument]

 

2024-technikum-zloto.jpg
TECHNIKUM ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNE IM. PROF. M.T. HUBERA w Szczecinie jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2024 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2024".

Patronat:


TVP
enea

azoty.png

Copyright ZSEE/TME 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.